Povlastice koje možete ostvariti

1. HT povlastice : 50 % popusta na pretplatu i 100 besplatnih impulsa mjesecno

Odlukom HT  član udruge može ostvariti tu povlastice ako telefonski prikljucak glasi na njegovo ime ili na ime clana njegove uže obitelji ako žive u zajednickom kucanstvu. Povlastica se ostvaruje na temelju zamolbe koju građanska inicijativa dostavlja u HT , Odjelu za obracun i kontrolu prihoda, navodeci podatke o vlasnicima TK prikljucaka i potvrdujuci njihovo clanstvo u udruzi.

2. HRT povlastice : 50 % popusta na placanje mjesecne radio televizijske pretplate

Odlukom Upravnog odbora HRT-a od 10.03.1993. ove povlastice ostvaruju osobe s odgovarajucom dijagnozom invaliditeta i clanstvom u pripadajucoj udruzi. U udruzi osoba s tjelesnim invaliditetom to su osobe s dijagnozom para/tetraplegije i osobe s amputacijom i oštecenjem donjih ekstremiteta od najmanje 80 %. oštecenja. Potrebno je popuniti obrazac (ZDRAVSTVENI LIST), koji se dobije u udruzi, a koji potom ovjerava izabrani lijecnik primarne zdravstvene zaštite i udruge, a zatim se šalje u HRT, Odjel pretplate, Zagreb, Dežmanova 6, gdje se donosi odobrenje na popust.

3. Besplatna godišnja karta ZET-a ( za osobe s tjelesnim invaliditetom grada Zagreba)

Odlukom Upravnog odbora ZET-a od 24.11.1992. sve kategorije invalida s najmanje 70 % tjelesnog oštecenja, ako nisu u stalnom radnom odnosu, ostvaruju povlastice besplatne godišnje karte za korištenje sredstava javnog prijevoza ZET-a u gradu Zagrebu. Ovjereni obrazac za godišnju kartu ZET-a izdaje građanska inicijativa. Osobe u dobi od 65 godina ostvaruju besplatan prijevoz na osnovi osobne iskaznice.

4. Prijevoz po pozivu “od vrata do vrata” kombibus vozilima ( za osobe s tjelesnim invaliditetom grada Zagreba i Rijeke)

Osobe koje se krecu uz pomoc invalidskih kolica mogu besplatno koristiti kombibus vozila ZET-a, koja prometuju u gradu Zagrebu. Rezervaciju za korištenje tog prijevoza invalidi ostvaruju pozivom Centru za upravljanje i koordinaciju prometa ZET-a, na telefon broj: 01-66-00-443, 2 dana unaprijed, samo radnim danom od 8 do 15 sati, a u Rijeci 08001166.

5. Posjet kazališnim predstavama i sportskim priredbama ( za osobe s tjelesnim invaliditetom grada Zagreba)

Kazališne predstave svih kazališnih kuca u gradu Zagrebu, osobe u invalidskim kolicima mogu besplatno posjecivati uz predocenje clanske iskaznice udruge iz Zagreba. Clanovi udruge koji se krecu bez invalidskih kolica povlastice ostvaruju tako da se prethodno najave službi propagande i osiguraju ulaznicu na blagajni kazališta.
Kino – posjet predstavama u kinu Studentski centar clanovi udruge iz Zagreba mogu besplatno ostvariti predocenjem clanske iskaznice na ulazu.
Sportske priredbe – besplatan posjet sportskim priredbama na stadionima NK “Dinamo” i NK “Zagreb”, te u Domu košarke Dražena Petrovica, članovi udruge ostvaruju tako da se tjedan dana unaprijed jave u udrugu iz Zagreba, Gunduliceva 21 ( 01-4854-182 ) da im osigura ulaznice.

6. Pomoc u placanju troškova smještaja pratitelja na rehabilitaciji

Odlukom udruge može se refundirati dio troškova smještaja pratioca za vrijeme rehabilitacije clanova udruge kojima je nužna tuda njega i pomoc (djeca, osobe s tetraplegijom i sl.). Kriterij za dodjelu pomoci je socijalna ugroženost obitelji, a zahtjev se podnosi udruzi 2 mjeseca prije odlaska na rehabilitaciju. Za ljetovanje djece uvjeti su isti. O ovim pravima treba se podrobno raspitati u udruzi.

PRAVA I POVLASTICE NA TEMELJU KATEGORIJE I POSTOTKA INVALIDITETA

MIROVINSKO OSIGURANJE
1. Utvrdivanje invaliditeta

Status invalida utvrduje vještacenjem nadležna invalidska komisija u Podrucnoj službi Zavoda MORH, na temelju uputnice izabranog lijecnika opce medicine primarne zdravstvene zaštite, potrebne zdravstvene dokumentacije i zahtjeva osobe s invaliditetom. Na osnovi nalaza i mišljenja Invalidske komisije, RFMIORH donosi rješenje u skladu sa Zakonom o mirovinskom osiguranju, koji regulira ostvarenje sljedecih prava: pravo na starosnu mirovinu, pravo na rasporedivanje na drugo radno mjesto (odgovarajuce zaposlenje, prekvalifikaciju) kao i naknade u vezi s korištenjem tih prava, benificirani radni staž, pravo na invalidsku mirovinu, pravo na porodicnu mirovinu, pravo na naknadu udovici osiguranika koja nije stekla pravo na porodicnu mirovinu, pravo na naknadu za tjelesno oštecenje, pravo korisnika mirovine na minimalnu mirovinu i na zaštitni dodatak.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

3. Zdravstvena zaštita

Osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na primarnu, specijalisticko-konzilijarnu i bolnicku zdravstvenu zaštitu na temelju odredbi Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 75/93, NN 9/94 i NN 11/94), te Pravilnika o uvjetima i nacinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (NN 2/96 i NN 26/96).

4. Participacija

Odlukom o sudjelovanju osiguranika u pokricu dijela troškova zdravstvene zaštite (NN 31/95), propisani su uvjeti i nacini sudjelovanja osiguranika u pokricu dijela troškova za lijecenje ili za nabavku ortopedskih i drugih pomagala. Oslobadanje od placanja participacije imaju osobe s invaliditetom koje koriste ortopedska i druga pomagala, a njihova mjesecna osobna primanja ne iznose više od tri mjesecne prosjecne place u mjestu stanovanja (za zaposlene osobe i invalide umirovljenike – 2 550 kn, a za ostale umirovljenike 1 250 ili 1 700 kn).
Pocetkom kalendarske godine osoba podnosi zamolbu za oslobodenje od participacije Fondu zdravstvenog osiguranja na podrucju mjesta boravka.

5. Rehabilitacija

Na temelju Pravilnika o uvjetima i nacinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za bolnicko lijecenje medicinskom rehabilitacijom (NN 26/96) osigurana osoba ostvaruje pravo na bolnicku medicinsku rehabilitaciju ako je njena bolest navedena u popisu Pravilnika, ako ima funkcionalno oštecenje odredenog stupnja i ako postoji nemogucnost i neprimjerenost provodenja ambulantne rehabilitacije u specijalisticko-konzilijannoj zdravstvenoj zaštiti.

6. Ortopedska i druga pomagala

Osigurana osoba na teret sredstava Zavoda ostvaruje pravo na pomagala, na popravak pomagala, na rezervne dijelove i potrošni materijal, te na izradu pomagala odredene kakvoce, pod uvjetima i prema postupcima utvrdenim Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima (NN 108/96). Pomagala propisuje ugovorni doktor medicine u ovlaštenoj ustanovi (ortoped, fizijatar, urolog, izabrani lijecnik…), a odobrenje za pomagalo daje nadležno povjerenstvo (podrucne uprave ili direkcije) ili kontrolor Zavoda.

SOCIJALNA SKRB


7. Pravo na doplatak za pomoc i njegu

Ovo pravo ostvaruje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 73/97 ), a odnosi se na osobe koje se zbog zdravstvenog stanja nisu u mogucnosti samozbrinjavati i ciji prihod po clanu domacinstva ne prelazi 200 % osnovice koju odreduje Vlada za obitelj ili 250 % osnovice ako je rijec o samcu. Visina doplatka iznosi od 100 % (puni opseg) do 70 % (smanjeni opseg) osnovice koju odreduje Vlada. Zamolba se podnosi Centru za socijalnu skrb u mjestu boravka osobe. Ovim se osobama osigurava i pravo na pomoc u kuci.

8. Pravo na osobnu invalidninu

Ovo pravo ostvaruje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 73/97 ), a ostvaruje ga teže tjelesno ili mentalno oštecena osoba cije je oštecenje ili bolest nastupila prije 18 godine. Zamolba se podnosi Podrucnom uredu Centra za socijalnu skrb.

9. Pomoc za uzdržavanje

Ovo pravo ostvaruje se na temelju Zakona o socijalnoj skrbi ( NN 73/97 ), a ostvaruje ga samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini osnovice koju odreduje Vlada. Zamolba se podnosi Podrucnom uredu Centra za socijalnu skrb.

 

RADNI ODNOS I ZAPOŠLJAVANJE


10. Pravo roditelja djeteta s težim oštecenjem na dopust do 7 godine djetetova života ili skraceno radno vrijeme

Roditelj djeteta s težim oštecenjem kojem je potrebna tuda pomoc i njega može ostvariti pravo na skraceno radno vrijeme ili dopust do 7 godine života djeteta na temelju Pravilnika o stjecanju prava ( NN 47/96 ). Postupak za ostvarivanje ovog prava pokrece roditelj ili služba podrucnog ureda Centra za socijalnu skrb u mjestu boravka. Istodobno postoji pravo na uvecani djecji doplatak.

 

11. Popust pri obracunavanju poreza na dohodak

Na temelju Uputstva o poreznoj prijavi Pravilnika o porezu na dohodak, neoporeziva osnovica kod osoba s invaliditetom povecava se za 20 % (iznosi 1.200,00 kn). Uz poreznu prijavu, potrebno je priložiti rješenje o invaliditetu.

MOBILNOST

12. Oslobodenje od placanja godišnje naknade za korištenje cesta i od putarina

Na temelju Zakona o javnim cestama (NN 100/96), osobe koje imaju 80 % tjelesnog oštecenja nesposobnosti nogu ostvaruju pravo na oslobodenje od placanja godišnje naknade za korištenje cesta prilikom registracije automobila. Uvjerenje o postotku tjelesnog oštecenja izdaje Podrucna služba RFMIORH, Zagreb. Iste osobe stjecu pravo na oslobadanje od placanja putarine na autocestama, tunelima i mostovima. Ovo se pravo ostvaruje uvjerenjem o tjelesnom oštecenju ili iskaznicom koju izdaje Uprava za ceste, Jadranska avenija 6, Lucko, na temelju uvjerenja o postotku tjelesnog oštecenja i prometne dozvole. Prilikom registracije automobila, invalidi mogu ostvariti i 10-20 % popusta na dodatno osiguranje automobila, što ovisi o stupnju oštecenja i osiguravajucoj tvrtki.

14. Znak pristupacnosti

Pravo na znak pristupacnosti s kojim se parkira vozilo na rezerviranom i posebno oznacenom mjestu za parkiranje vozila invalida, stjece se podnošenjem zahtjeva uredu za graditeljstvo, stambene i komunalne poslove, promet i veze, koji izdaje rješenje. Zahtjevu se mora priložiti rješenje o tjelesnom oštecenju i vrsti tjelesnog oštecenja s odgovarajucom medicinskom dokumentacijom i fotokopije prometne i vozacke dozvole. Branite ovo pravo od nepropisno parkiranih vozila vašim osobnim pozivanjem “pauka”.

15. Putovanje željeznicom i brodom

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti ovu povlasticu na temelju Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na korištenje povlastica u unutarnjem putnickom prometu (NN 44/95). Povlastice se odnose na putovanje željeznicom i brodom, tj. na 4 putovanja godišnje. Osobe s invaliditetom placaju 25 % vrijednosti putne karte, a pratilac ima pravo na besplatnu vožnju. Za ovu se povlasticu treba obratiti županijskom uredu za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjel za upravno-pravne poslove. Potrebna dokumentacija: osobna iskaznica osobe s invaliditetom i pratioca, te fotokopije ili originali dokumenata o invaliditetu.

 

OSTALA PRAVA


16. Popust pri otkupu stana

Prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/92, NN 69/92, NN 25/93, NN 2/94, NN 44/94), kada stan kupuje osoba koja se krece iskljucivo u invalidskim kolicima ili kada stanuje u stanu kojeg kupuje jedan od njezinih roditelja, ima pravo pri toj kupnji na popust od 20 %.

17. Boravišna pristojba

Temeljem Zakona o boravišnoj pristojbi (NN 31/95), slijepe i gluhe osobe i osobe s tjelesnim invaliditetom ne placaju boravišnu pristojbu ako borave izvan mjesta stanovanja. Ovo pravo može se koristiti uz predocenje clanske iskaznice Društva.

18. Uvoz automobila bez carine

Temeljem članka 26. Uredbe o postupku za ostvarivanje oslobađanja od plaćanja carine (“Narodne novine”, broj 154/03) osobe s invaliditetom uz određene uvjete ne plaćaju carinu pri uvozu osobnog automobila ako imaju tjelesno oštećenje i to:

80% ili više tjelesnog oštećenja nastalog zbog oštećenja donjih ekstremiteta, odnosno oštećenja hrptenjače ili centralnog živčanog sustava, koje imaju za posljedicu oštećenja funkcije donjih ekstremiteta
100% oštećenja donjih i drugih ekstremiteta, funkcije bubrega (dijalizirani bolesnici), vida (slijepe osobe), te tetraplegijskih i paraplegijskih bolesti.

19. Popust pri osiguranju vozila

Ta pogodnost iskazuje se u uvođenju dodatnog popusta od 10 do 20 posto kod plaćanja premije za godišnje osiguranje osobnog automobila. Zato se pred registraciju vozila uputno propitati o koje su Vam povlastice dostupne, kako biste odabrali najpogodniju tvrtku za osiguranje svog vozila.