Temeljem članka 11. Točka 2. Zakona o građanska inicijativama (NN 88/01), Skupština „Amo Re Vera“ udruge potpore osobama s poteškoćama  na sjednici 01.03.2010. donijela je:

STATUT

„Amo Re Vera“  Udruga potpore osobama s poteškoćama

I  OPĆE ODREDBE

Članak 1

„Amo Re Vera“ građanska inicijativa potpore djece i odraslih s intelektualnim, komunikacijskim, i drugim poteškoćama vezanih uz poteškoće samozastupanja kao i njihovih obitelji je dobrovoljna, nestranačka i neprofitna Udruga građana sa socialno humanitarnom zadaćom podrške unaprjeđivanja kvalitete života, djece i odraslih s teškoćama u samozastupanju  i njihovih obitelji.

Članak 2

Puni naziv udruge je: „Amo Re Vera“ građanska inicijativa potpore osobama s intelektualnim, komunikacijskim i drugim poteškoćama vezanim uz poteškoće samozastupanja kao i njihovih obitelji.  Skraćeni naziv: „Amo Re Vera“  građanska inicijativa potpore osobama s poteškoćama (u daljem tekstu: Udruga). Naziv „Amo Re Vera“  na Latinskom  jeziku u prijevodu je; „Amo“ – voljeti, biti sklon; Re vera“ – uistinu, što je u slobodnom prijevodu “Uistinu voljeti i biti sklon“.

Članak 3

Sjedište udruge „Amo Re Vera“ nalazi se u Dugom Selu, Domobranska ulica 1.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Izvršni odbor.

Djelatnost udruge „Amo Re Vera“ prostire se primarno na području Grada Dugog Sela, općine Brckovljani i općine Rugvica a sekundarno na regionalnom i nacionalnom nivou.

Članak 4

Udrugu zastupa predsjednik i dopredsjednik Udruge.

U Udruzi „“Amo Re Vera“ nije dopuštena rasna, nacionalna, vjerska, socijalna, spolna ili politička diskriminacija, isticanje ideoloških, vjerskih i političkih simbola u prostorijama Udruge te kršenje sloboda i prava čovjeka s posebnim osvrtom na prava osoba s poteškoćama.

Članak 5

Udruga „Amo Re Vera“ ima svojstvo pravne osobe i upisana je u Registar građanska inicijativa Republike Hrvatske.

U obavljanju djelatnosti i pravnom prometu Udruga koristi pečat i štambilj. Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 35mm. Uz rub pečata ispisane su riječi: Udruga potpore osobama s poteškoćama Dugo Selo a u sredini pečata „Amo Re Vera“. Štambilj je četvrtastog oblika, širine 20mm, dužine 70mm, na njemu je napisan pun naziv i adresa Udruge.

Članak 6

Udruga  ima amblem radi lakše identifikacije a njegov grafički oblik utvrđuje Izvršni odbor.

Članak 7

Rad udruge „Amo Re Vera“ je javan. Građani, predstavnici zainteresiranih pravnih osoba mogu sudjelovati na sjednicama Udruge, ali bez prava glasovanja i odlučivanja. Javnost rada osigurava se priopćenjem u vlastitom glasilu „Amo Re Vera“, putem sredstava javnog informiranja i vlastite Internet stranice.

 

II  CILJEVI

Članak 8

Okupljanje djece i odraslih s poteškoćama te njihovih: roditelja, skrbnika, rođaka, prijatelja, stručnih djelatnika i javnosti (u daljem tekstu: roditelji) zbog provođenja aktivnosti u korist djece i odraslih s poteškoćama u komunikaciji.

 

III DJELATNOST

Članak 9

Razvijanje oblika pomoći i samopomoći.

Edukacija roditelja o pravima i mogućnostima zaštite svojih članova.

Predlaganje mjera i propisa nadležnim organima i službama iz područja zaštite i rehabilitacije osoba s poteškoćama u komunikaciji i njihovih obitelji

Organiziranje edukacije roditeljima kao pomoć životu u obitelji s članom obitelji s poteškoćama.

Suradnja s nadležnim Državnim tijelima, lokalnom upravom i samoupravom, stručnim službama, ustanovama, poduzećima, građanima, građanska inicijativama građana i drugim.

Prikupljanje, obrada i objavljivanje materijala o problematici osoba s poteškoćama u skladu sa zakonskim propisima.

Organiziranje programskih aktivnosti “Najbolji prijatelj“ s ciljem izlaženja iz izolacije te pokušajem mijenjanja percepcije društva prema osobama s poteškoćama i stvaranjem prilike¸jedan na jedan  radi uspostave smislenog prijateljstva s osobama bez teškoća.

Uvođenjem programa „Najbolji prijatelj“ i posjeta javnim i privatnim srednjim školama i fakultetima, postati ćemo sudionici križanja nevidljivih linija koje prečesto odvajaju one s poteškoćama i one bez.

Pomoć osobama s poteškoćama oko rehabilitacije, zapošljavanja i socijalno zdravstvene zaštite u rješavanju ostvarivanja i korištenja zakonskih prava.

Pomoć  roditeljima s poteškoćama u organiziranju kreativnih radionica njihove djece.

Osnivanje i potpora osnivanju i djelovanju podružnica, klubova i slično u pripadajućim lokalnim zajednicama te organiziranje ostalih oblika osposobljavanja, organiziranog korištenja slobodnog vremena osoba s poteškoćama  a u cilju njihovog aktivnijeg uključivanja u zajednicu.

Sudjelovanje na stručnim skupovima i seminarima drugih građanska inicijativa i institucija te organiziranje istih.

Osnivanje radnih skupina i stručnih komisija za izvršenje određenih zadataka, projekata ili programa.

Izdavanje vlastitog biltena „Amo Re Vera“ sukladno važećim propisima.

Korištenje raspoloživih sredstava javnog informiranja za svoje djelatnosti i senzibilizaciju javnosti za problematiku življenja sa osobama s poteškoćama.

Uspostava suradnje udruge „Amo Re Vera“ sa srodnim organizacijama i građanska inicijativama u zemlji i inozemstvu.

Provedba projekata unaprjeđivanja rehabilitacije osoba s poteškoćama  s naglaskom na osposobljavanje obitelji za zadržavanje osobe s poteškoćama u obitelji uz organiziranu stručnu podršku radi što boljeg uključivanja u život socijalne sredine.

Iniciranje i izrada projekta kao ambicioznog plana usmjerenog prema rješavanju problema spolnosti kod osoba s poteškoćama, u za to nijemoj stručnoj zajednici.

Organiziranje terapijskog jahanja uz osiguran stručni kadar i mogućnost stručnog usavršavanja članova Udruge za bavljenje terapijskim jahanjem, a u suradnji sa Savezom za terapijsko jahanje.

Organizacija plivanja i terapije za osobe s poteškoćama u po Halliwick metodi kojom se djecu s invaliditetom i teškoćama podučava plivanju; te u tu svrhu organizira stručni kadar i mogućnost stručnog usavršavanja članova Udruge za bavljenje plivanjem, a u suradnji s Hrvatskim plivačkim Savezom osoba s invaliditetom.

Angažiranje ambicioznih stručnjaka različitih profila iz područja značajnog za osobe s poteškoćama  (logoped, fizioterapeut, rehabilitator, socijalni radnik, radni terapeut, psiholog i drugi) te savjesnog i marljivog (s preporukom) pomoćnog osoblja za njihov terapeutski rad s osobama s poteškoćama i njihovih obitelji.

Sagledavanje razine poštivanja zakonskih normi prilikom izgradnje novih objekata koji se koriste u javne i poslovne svrhe a u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera i omogućavanja mobilnosti i pristupačnosti. Angažman oko ukazivanja na uklanjanje postojećih arhitektonskoh barijera.

Edukacijska podrška  uvođenju računala i specijalnih informatičko edukativnih programa i pomagala te komunikacije sa socijalnom sredinom i šire uz pomoć računala za članove udruge sukladno posebnim propisima.

Angažiranje informatičkih i drugih stručnjaka za prilagodbu inozemnih edukativno informatičkih programa i  za izradu nacionalnih informatičkih programa i pomagala edukacije osoba s poteškoćama sukladno posebnim propisima.

Edukacija roditelja, boljim razumijevanjem potreba njihove djece do boljeg roditeljstva.

Prikupljanje humanitarne pomoći preko domaćih i inozemnih pravnih ili fizičkih osoba, organiziranjem manifestacija i prodajnih izložbi radova svojih članova, te pronalaženje i drugih oblika pomoći u skladu s pozitivnim propisima.

Organizacija i pomoć pri nabavci ortopedskih ili drugih pomagala koja bitno utječu na poboljšanje kvalitete života, za najteže invalide teškog materijalnog stanja u obitelji.

Organizacija turističkih izleta (najviše dva dana/jednu noć) za svoje članove i njihove obitelji a bez namjere stvaranja financijske dobiti.

Članak 10

Udruga „Amo Re Vera“ zbog posebnih interesa osniva podružnice, klubove, humanitarnu djelatnost.

Oblici skrbi iz stavke 1 ovog članka su ustrojstveni oblici Udruge i nemaju status pravne osobe.

Odluku o osnivanju podružnica, klubova i sl. donosi Izvršni odbor udruge „Amo Re Vera“.

Odluka mora sadržavati odredbu o nazivu, sjedištu, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje.

Članak 11

Udruga „Amo Re Vera“  u svojoj se djelatnosti prvenstveno oslanja na roditelje, stručnjake Udruge te druge sugrađane kao dobrovoljne suradnike koje angažira za izvršenje svojih ciljeva.

Udruga  „Amo Re Vera“  pokreče na svojoj internet stranici „SOS“ e-mail, gdje se objavljuju zlostavljanja, iskorištavanja, potkradanja i ostalog grubog kršenja zajamčenih prava osoba s poteškoćama prvenstveno od strane nesavjesnih osoba koje su u kontaktu s osobama s posebnim potrebama.

 

IV  ČLANSTVO

Članak 12

Članovi udruge „Amo Re Vera“ su osobe s poteškoćama, roditelji, stručnjaci, volonteri, građani, pravne osobe kao dobrovoljni suradnici,  koji su angažirani za ciljeve Udruge.

Članak 13

Članovi udruge „Amo Re Vera“ mogu biti: redovni, pomažući i počasni.Redovni članovi su osobe s poteškoćama (djecu koja nisu punoljetna te one osobe koja nisu u mogućnosti, zastupaju njihovi roditelji), njihovi roditelji, skrbnici, rođaci, građani, pravne osobe koje prihvaćaju ovaj Statut te pristupnicom zatraže članstvo.

Osoba koja nije stekla ili je izgubila poslovnu sposobnost (kao i osoba koja je direktno zastupa) izuzeta je od plaćanja članarine i bilo kojeg drugog oblika obaveznog plaćanja koje Udruga potražuje od ostalih  članova.

Pomažući članovi su građani i pravne osobe koje svojim stručnim radom, znanjem ili materijalnim doprinosom te dobrovoljnim radom pomažu radu Udruge u ostvarivanju Statutom zadanih ciljeva.

Počasni članovi su osobe koje Skupština udruge „Amo Re Vera“ izabere zbog izvanrednih zasluga za  unapređenje rada Udruge kao i  kvalitete života članova  s  poteškoćama i njihovih obitelji.

Članak 14

Prava i dužnosti redovnih članova udruge „Amo Re Vera“ su:

da biraju i da budu birani

da teže postanku vodećih moralnih vertikala u postojećoj društvenoj zajednici

da ostvaruju programe od zajedničkog interesa sukladno smjernicama ovog Statuta

da zajedničkim i koordiniranim djelovanjem pridonose rješavanju problema života osoba s poteškoćama  i njihovih obitelji, ostvarivanju njihovih prava, poboljšanju kvalitete života, njihove socijalizacije, ravnopravnog uključivanja  u život zajednice te uklanjanju predrasuda i dogmi o osobama s poteškoćama  i njihovim obiteljima.

da redovito plaćaju članarinu (izuzev osoba iz članka 13 stav 3). Izuzetno, od plaćanja članarine mogu se osloboditi (odlukom Izvršnog odbora udruge) članovi lošeg materijalnog stanja.

da se redovito odazivaju na sjednice Udruge

da dogovorno podupiru pribavljanje financijskih sredstava za programe i projekte Udruge

da izvršavaju dogovorene projekte, programe, odluke i zaključke Udruge

da traže pomoć ili podršku za ostvarivanje svojih specifičnih prava

da čuvaju dostojanstvo i ugled Udruge te imovinu Udruge

da sudjeluju u promidžbenoj i tiskovnoj djelatnosti, u širenju mreže članova, suradnika i volontera, korištenjem materijala za opće ciljeve djelovanja Udruge

pomažući članovi i počasni članovi imaju sva prava kao i redovni članovi osim aktivnog i pasivnog biračkog prava

Članak 15

Članstvo u udruzi prestaje: istupanjem, prestankom obavljanja djelatnosti u Udruzi, ne plaćanjem članarine više od jedne godine, drugim zakonskim aktima, isključenjem, smrću.

Danom prestanka članstva prestaju članu sva prava i funkcije u udruzi „Amo Re Vera“.

Udruga će isključiti člana koji svojim ponašanjem grubo prekrši Statut Udruge, naruši ugled i dostojanstvo Udruge, te nanese veću materijalnu štetu Udruzi.

Isključenje iz Udruge vrši se na prijedlog predsjednika ili dopredsjednika Izvršnom odboru. Odbor donosi odluku s mogućnosti prava žalbe Skupštini udruge a čija je odluka konačna.

Danom prestanka članstva prestaju članu sva prava i funkcije u udruzi „Amo Re Vera“.

Član 16

Članovima udruge „Amo Re Vera“ izdaje se članska knjižica. Oblik i sadržaj članske knjižice određuje Izvršni odbor.

Članak 17

 

V TIJELA UDruge

Tijela udruge „Amo Re Vera“ su.  Skupština, Izvršni odbor, predsjednik, dopredsjednik, tajnik i Nadzorni odbor.

Tijela mogu pravovaljano raditi u koliko je na sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova toga tijela. Odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova (izuzev rada Skupštine kod problema s odazivom: vidi članak 19 stav 2).

Mandat svih tijela udruge „Amo Re Vera“ traje četiri godine s mogućnošću ponovnog biranja.

Članak 18

Skupština

Skupština je najviše tijelo udruge „Amo Re Vera“.  Skupštinu čine  redovni članovi Udruge.

Na sjednicu Skupštine predsjednik ili dopredsjednik mogu pozvati ostale članove Udruge, volontere predstavnike državne i lokalne Uprave, fondova, zaklada, ustanova i službi, te stručnjake i druge djelatnike u interesu udruge „Amo Re Vera“.

Skupštinu saziva predsjednik kao redovnu, izvanrednu i tematsku.

Redovna Skupština održava se jedanput godišnje a izborna  svake četiri godine.

Izvanredna Skupština saziva se na zahtjev Izvršnog odbora, predsjednika ili dopredsjednika o čemu se pismeno izvješćuju članovi Skupštine. Tematska Skupština održava se na neku važnu temu u vezi ostvarivanja ciljeva udruge.

Članak 19

Skupština radi temeljem Poslovnika o radu koji predlaže Izvršni odbor.

Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako joj je nazočna nadpolovična većina članstva. Ako odaziv nije natpolovićan u zakazano vrijeme, početak rada Skupštine odgađa se za pola sata i nakon toga Skupština može raditi i pravovaljano odlučivati ako je nazočno ¼  članova ili više i donositi pravovaljane odluke natpolovićnom većinom prisutnih.

Članak 20

Nadležnost Skupštine

Donosi Statut udruge „Amo Re Vera“, te njegove izmjene i dopune.

Donosi poslovnik o svom radu.

Potvrđuje mandate predstavnika u Skupštinu Saveza.

Osniva radna tijela Skupštine.

Raspravlja o izvješćima svojih tijela.

Usvaja planske dokumente i izvješća o radu i poslovanju.

Bira i razrješava: predsjednika Skupštine koji je i predsjednik Udruge, dopredsjednika Skupštine koji je i dopredsjednik Udruge, članove Izvršnog odbora i  Nadzornog odbora.

Predsjednik je dužan sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje 1/3 redovnih članova Udruge u roku od 15 dana. Ako to ne učini, sazvati će je predlagatelj.

Donosi konačnu odluku o isključenju članova iz Udruge.

Skupština može razriješiti Izvršni odbor u cijelosti ili pojedine njegove članove i prije isteka mandata u slučaju neizvršenja ili kršenja povjerenih obaveza te narušavanje ugleda Udruge.

Raspravlja i obavlja zadatke značajne za rad Udruge temeljem vlastitih odluka i zakonskih odredaba.

Odlučuje o potrebi zapošljavanja djelatnika za stručni rad prema ciljevima udruge.

Odlučuje o prestanku rada Udruge i odlučuje o raspolaganju imovinom nakon prestanka rada Udruge, izuzev kada zakon nalaže drugačije.

Članak 21

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno tijelo i koordinator Skupštine, koji se sastoji od pet članova.

Člana Izvršnog odbora bira skupština iz svog sastava. Predsjednik Udruge je predsjednik Izvršnog odbora, dopredsjednik Udruge je i dopredsjednik Izvršnog odbora.

Priprema i utvrđuje nacrt i izmjene i dopune Statuta, koji upućuje Skupštini na usvajanje.

Razrađuje i provodi smjernice, projekte, planske dokumente i zaključke Skupštine.

Odlučuje o pristupu u članstvo i o prestanku članstva u udruzi „Amo Re Vera“.

Priprema i predlaže teme za Skupštinu, usvaja razradu godišnjih i financijskih planova rada, nadgleda njihovo izvršenje te saziva sjednice Skupštine.

Usvaja zaključke i odobrava periodične obračune.

Odlučuje o udruživanju u srodna udruženja i međunarodne asocijacije te izvještava Skupštinu o istom.

Upravlja imovinom udruge „Amo Re Vera“.

Osniva radne skupine za preliminarne radnje ili programe te osigurava uvjete rada istim.

Odlučuje o zapošljavanju djelatnika i zaključuje ugovore o radu sa zaposlenicima prema zakonu.

Odlučuje o imenovanju osoba i njihovim ovlastima i radu.

Odlučuje o načinu izvršenja stručnih i administrativnih poslova i angažiranju stručnih službi ili servisnih usluga.

Ovlašćuje potpisnike financijsko materijalnog poslovanja udruge „Amo Re Vera.“

Određuje potrebu i količinu pomoći socijalno najugroženijim članovima.

Utvrđuje socijalni status člana invalida pri nabavci ili participaciji ortopedskog ili nekog drugog pomagala za bitno poboljšanje kvalitete života.

Članak 22

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine udruge „Amo Re Vera“ koje broji tri člana i jednog zamjenika člana.

Nadzire primjenu Statuta i drugih akata Udruge, financijsko materijalno poslovanje i završni račun, o čemu podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini Udruge.

Na prvoj sjednici bira svog predsjednika i njegovog zamjenika. Sastaje se u pravilu jedanput godišnje a po potrebi i češće na zahtjev Izvršnog odbora ili predsjednika.

Članak 23

Predsjednik Udruge

Zastupa udrugu „Amo Re Vera“ te je nalogodavac za dokumente Skupštine i Izvršnog odbora.

Skrbi o zakonitosti rada udruge „Amo Re Vera“

Odgovara za javnost rada te daje potrebna obrazloženja.

Daje ovlasti za izvršenje zaključaka Skupštine.

Upravlja imovinom udruge uz suglasnost Izvršnog odbora.

Odlučuje o nabavci sredstava rada vrijednosti do 2000 eura u kunskoj protuvrijednosti  uz obrazloženje Izvršnom odboru.

Sklapa ugovore u okviru programa i tijela Udruge.

Odgovara za izvršenje programa Skupštine i Izvršnog odbora.

Sudjeluje u radu svih tijela udruge „Amo Re Vera“.

Saziva i rukovodi radom Skupštine i Izvršnog odbora.

Daje prijedloge za mjere kojima se unapređuje rad Udruge.

Sudjeluje u radu stručnih skupova.

Predlaže Izvršnom odboru isključenje člana Udruge.

Za svoj rad odgovoran je Skupštini udruge „Amo Re Vera“.

Članak 24

Dopredsjednik Udruge

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik ali pri tom nije ovlašten upravljati njenom imovinom bez ovlaštenja Skupštine.

Obavlja poslove koje mu povjeri predsjednik.

Za svoj rad odgovoran je predsjedniku i Skupštini udruge.

Članak  25

Tajnik Udruge

Obavlja stručno administrativne poslove. Bira ga i imenuje Izvršni odbor  na mandat od četiri godine s mogućnosti ponavljanja. Tajnik sudjeluje u planiranju sjednica, priprema radni materijal za iste. Brine se za provedbu zaključaka Izvršnog odbora i zadataka iz programa rada. Kontrolira izvršenje financijskog plana, stara se o vođenju i čuvanju zapisnika i drugih dokumenata. Tajnik vodi Registar članova. Za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru i Skupštini Udruge. Obavlja i druge poslove koje mu povjere predsjednik ili dopredsjednik.

Članak 26

Blagajnik Udruge

Blagajnika imenuje Izvršni odbor na mandat od četiri godine s mogućnosti ponavljanja. Obavlja materijalno financijske poslove u Udruzi. Vodi knjigovodstvo Udruge  prema zakonu za neprofitne organizacije. Radi obračune i Završni račun Udruge. Za svoj rad odgovoran je tajniku Udruge.

U slučaju neimenovanja blagajnika zbog nedostatka stručnog kadra, vođenje blagajne će preuzeti tajnik Udruge a knjigovodstvo Udruge povjeriti će se Knjigovodstvenom servisu.

Članak 27

Način izbora tijela Udruge

Tijela Udruge biraju se odlukom Skupštine javnim ili tajnim glasovanjem.

 

VI  MATERIJALNA SREDSTVA UDRUGE  „AMO RE VERA“  I NJIHOVI IZVORI

Članak 28

Izvori financiranja udruge „Amo Re Vera“ su: članarina, Državni proračun,  donacije iz Proračuna lokalne Uprave i Samouprave, fondovi, dobrovoljni prilozi, doznake sponzora, darivanja, ostavština, humanitarne donacije, dobit od Gospodarske djelatnosti te ostali izvori sukladno zakonskim propisima.

Članak  29

Udruga „Amo Re Vera“ ima neprofitabilan status. Za ostvarivanje ciljeva Udruga može organizirati i provoditi Gospodarsku djelatnost s ciljem stjecanja materijalno financijskih sredstava, sukladno važećim propisima. Ostvarena dobit u cijelosti će se upotrijebiti za ostvarivanje ciljeva prema Statutu udruge „Amo Re Vera“.

Članak 30

Sve funkcije u Udruzi su dobrovoljne. Rad pojedinca može se nagraditi prema količini i stručnosti obavljenih poslova o čemu odluku o svakom pojedinačnom slučaju donosi Izvršni odbor.

Članak 31

Materijalno financijsko poslovanje i izrada konačnog obračuna obavlja se  prema važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske za neprofitne organizacije.

Članak 32

Izvršni odbor u okviru financijskog plana usvojenog na Skupštini, organizira aktivnosti u nastojanju osiguravanja sredstava prema ovom Statutu.

 

VII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine udruge ili temeljem važećih zakonskih propisa.

Odluka o prestanku rada Udruge donosi se dvotrećinskom  većinom ukupnog broja članova.

U slučaju prestanka rada Udruge,  Skupština  „Amo Re Vera“ o imovini Udruge odlučuje sukladno Statutu Udruge .

Članak 34

Autentično tumačenje odredaba Statuta daje Izvršni odbor Udruge.

Izvršni odbor je ovlašten u slučaju izmjene i dopune Statuta utvrditi pročišćeni tekst.

Članak 35

Ovaj Statut donesen je na konstituirajućoj sjednici Skupštine udruge „Amo Re Vera“, održanoj  01.03. 2010. u Dugom Selu.

U Dugom Selu, 01.03.2010.                                         

Predsjednik: Goran Karas